Cī-bŏng gì gāi-biéng

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

敆維基茲頁跟蹤這般其改變。

Cī-bŏng gāi-biéng gì sōng-hâung Hiēng-sê 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gĕ̤ng ī-nô̤i dék sĭng gì 50 | 100 | 250 | 500 hâung gāi-biéng

am láuk-diē ê̤ṳng-hô | am mò̤-miàng ê̤ṳng-hô | am nguāi gì siŭ-gāi | hiàn gĭ-ké-nè̤ng | am guó-éu siŭ-gāi | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hiēng-sê iù 2018 nièng 1 nguŏk 19 hô̤ (B5) 15:10 kăi-sṳ̄ gì sĭng gāi-biéng
   
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
!
$1 - sĭng hiĕk
~
$1 - guó-éu siŭ-gāi
^
$1 - gĭ-ké-nè̤ng
D
Wikidata siu-kái
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘

2018 nièng 1 nguŏk 19 hô̤ (拜五)

2018 nièng 1 nguŏk 18 hô̤ (拜四)

2018 nièng 1 nguŏk 17 hô̤ (拜三)